Giới thiệu khoa Ngoại lồng ngực mạch máu

Khoa Ngoại lồng ngực mạch máu -Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Khoa Ngoại lồng ngực mạch máu -Bệnh viện thành phố Thủ Đức
ThS.BSCKII Nguyễn Kim Anh - Trưởng khoa Ngoại lồng ngực mạch máu
ThS.BSCKII Nguyễn Kim Anh – Trưởng khoa Ngoại lồng ngực mạch máu
ThS.BSCKII Phan Thanh Thái - Phó Trưởng khoa Ngoại lồng ngực mạch máu
ThS.BSCKII Phan Thanh Thái – Phó Trưởng khoa Ngoại lồng ngực mạch máu
ThS.BS Nguyễn Đình Thìn - Phó Trưởng khoa Ngoại lồng ngực mạch máu
ThS.BS Nguyễn Đình Thìn – Phó Trưởng khoa Ngoại lồng ngực mạch máu
ĐDCKI. Hoàng Thị Thủy - Điều dưỡng Trưởng khoa Ngoại lồng ngực mạch máu
ĐDCKI. Hoàng Thị Thủy – Điều dưỡng Trưởng khoa Ngoại lồng ngực mạch máu