SỨ MỆNH – CAM KẾT – TẦM NHÌN

SỨ MỆNH:

Xây dựng bệnh viện thông minh, thân thiện,

an toàn và đặt người bệnh làm trung tâm.

CAM KẾT :

Cải tiến chất lượng khám chữa bệnh liên tục. Đầu tư phát triển nguồn lực nhân sự,

trang thiết bị máy móc và cơ sở vật chất.

TẦM NHÌN :

Trở thành bệnh viện đa khoa chuyên sâu hoàn chỉnh,

uy tín và chất lượng.