Giới thiệu phòng Kế hoạch tổng hợp

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện thành phố Thủ Đức
ThS.BS Kim Phúc Thành - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp
ThS.BS Kim Phúc Thành – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp
BSCKII. Hoàng Văn Dũng - Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp
BSCKII. Hoàng Văn Dũng – Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp