Giới thiệu phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Phòng Tổ chức cán bộ – Bệnh viện thành phố Thủ Đức
ThS. Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
ThS. Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
ThS. Trần Thị Thủy Tiên - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
ThS. Trần Thị Thủy Tiên – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ