GIỚI THIỆU PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Phòng Điều dưỡng - Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Phòng Điều dưỡng – Bệnh viện thành phố Thủ Đức

1. Tên: PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

2. Liên hệ:

− Địa chỉ: Bệnh viện Thành Phố Thủ Đức (số 29 Phú Châu, P. Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

− Điện thoại: 028 224 44129

3. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Phòng Điều dưỡng được thành lập trên cơ sở tách ra từ Phòng Kế hoạch tổng hợp vào năm 2008 với 02 nhân sự. Trải qua 15 năm xây dựng, hình thành và phát triển; đến nay, Phòng đã từng bước

Hoàn thiện về tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động quản lý (đào tạo, tuyển dụng, nhân sự, kiểm tra giám sát, chất lượng chăm sóc, xây dựng tài liệu chuyên môn, nghiên cứu khoa học – sinh hoạt khoa học,…)

4. CƠ CẤU TỔ CHỨC

      4.1. Lãnh đạo đương nhiệm:

          1. ThS.ĐD Nguyễn Thị Xuân Thảo – Trưởng phòng Điều dưỡng

ThS.ĐD Nguyễn Thị Xuân Thảo – Trưởng phòng Điều dưỡng
ThS.ĐD Nguyễn Thị Xuân Thảo – Trưởng phòng Điều dưỡng

          2. ThS.ĐD Hoàng Lê Phương Anh – Phó Trưởng phòng Điều dưỡng

ThS.ĐD Hoàng Lê Phương Anh – Phó Trưởng phòng Điều dưỡng
ThS.ĐD Hoàng Lê Phương Anh – Phó Trưởng phòng Điều dưỡng

      4.2. Lãnh đạo tiền nhiệm:

          1. ThS.ĐD Nguyễn Thị Thái Hòa – Trưởng Phòng (từ năm 2008 – 2017)

          2. ThS.ĐD Bùi Dương Quang Phúc – Trưởng phòng (từ năm 2017 – 2018)

      4.3. Số lượng nhân sự:

           Phòng Điều dưỡng có 07 nhân sự, là những người có nhiều kinh nghiệm trong đó có 02 Thạc sĩ điều dưỡng, 05 Cử nhân điều dưỡng

5. Chức năng nhiệm vụ:

      5.1. Chức năng:

          Phòng Điều dưỡng là một phòng chức năng, có vai trò trong việc quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, quản lý chất lượng chăm sóc đảm bảo an toàn người bệnh và định hướng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người bệnh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. Đồng thời, chỉ đạo công tác Điều dưỡng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn chăm sóc người bệnh; kiểm tra, giám sát việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện, vật tư tiêu hao chăm sóc người bệnh; tham mưu, xây dựng chính sách liên quan đến công tác chăm sóc người bệnh và hướng dẫn, đào tạo và đánh giá nhân lực chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

      5.2. Nhiệm vụ:

          1. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động điều dưỡng

          2. Quản lý điều hành chuyên môn

          3. Quản lý nhân sự

          4. Đào tạo, nghiên cứu khoa học

          5. Tham gia đề xuất mua sắm, quản lý trang thiết bị theo quy định

          6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được ban giám đốc bệnh viện phân công

      5.3. Thành tựu: Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liên tục

      5.4. Định hướng phát triển:

          − Chăm sóc điều dưỡng chuyên nghiệp

          − Những can thiệp điều dưỡng, hành động chăm sóc điều dưỡng được tính đúng, tính đủ trong cấu thành viện phí

          − Bảng mô tả công việc của điều dưỡng được cụ thể hóa, phù hợp theo trình độ

          − Bổ sung thêm nhân sự với chức danh trợ lý điều dưỡng trong đội ngũ chăm sóc nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG