Giới thiệu khoa Nội tổng hợp

Khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Khoa Nội tổng hợp – Bệnh viện thành phố Thủ Đức
ThS.BSCKII Trần Nguyễn Ái Thanh - Trưởng khoa Nội tổng hợp
ThS.BSCKII Trần Nguyễn Ái Thanh – Trưởng khoa Nội tổng hợp
BSCKII Nguyễn Thị Bích Uyên - Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp
BSCKII Nguyễn Thị Bích Uyên – Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp
ThS.CKI Trà Thị Lan Chi - Điều dưỡng Trưởng khoa Nội tổng hợp
ThS.CKI Trà Thị Lan Chi – Điều dưỡng Trưởng khoa Nội tổng hợp