Giới thiệu khoa Ung bướu

Khoa Ung bướu - Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Khoa Ung bướu – Bệnh viện thành phố Thủ Đức
ThS.BS Nguyễn Triệu Vũ - Trưởng khoa Ung bướu
ThS.BS Nguyễn Triệu Vũ – Trưởng khoa Ung bướu
BSCKII. Nguyễn Xuân Trường - Phó Trưởng khoa Ung bướu
BSCKII. Nguyễn Xuân Trường – Phó Trưởng khoa Ung bướu
ĐD.CKI Nguyễn Thị Lan Phương - Điều dưỡng Trưởng khoa Ung bướu
ĐD.CKI Nguyễn Thị Lan Phương – Điều dưỡng Trưởng khoa Ung bướu