Giới thiệu khoa Dược

Khoa Dược - Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Khoa Dược – Bệnh viện thành phố Thủ Đức
DSCKII. Lê Văn Nghĩa - Trưởng khoa Dược
DSCKII. Lê Văn Nghĩa – Trưởng khoa Dược
DSCKI. Trần Thu Hiền - Phó Trưởng khoa Dược
DSCKI. Trần Thu Hiền – Phó Trưởng khoa Dược