Giới thiệu khoa Nội tiết

BSCKII. Ngô Thế Phi - Trưởng khoa Nội tiết
BSCKII. Ngô Thế Phi – Trưởng khoa Nội tiết
CNĐD. Vũ Thị Minh Nguyệt - Điều dưỡng Trưởng khoa Nội tiết
CNĐD. Vũ Thị Minh Nguyệt – Điều dưỡng Trưởng khoa Nội tiết