Quy trình hành chính khối phòng ban 2021

  • Quy trình hành chính phòng Tài chính kế toán: Xem chi tiết tại đây.

 

  • Quy trình hành chính phòng Tổ chức cán bộ: Xem chi tiết tại đây.

 

  • Quy trình hành chính phòng Quản lý chất lượng: Xem chi tiết tại đây.

 

  • Quy trình hành chính phòng Kế hoạch tổng hợp: Xem chi tiết tại đây.

 

  • Quy trình hành chính phòng Hành chính quản trị: Xem chi tiết tại đây.

 

  • Quy trình hành chính phòng Đào tạo – Chỉ đạo tuyến: Xem chi tiết tại đây.

 

  • Quy trình hành chính phòng Điều dưỡng: Xem chi tiết tại đây.

 

  • Quy trình hành chính phòng Công tác xã hội: Xem chi tiết tại đây.

 

  • Quy trình hành chính phòng Công nghệ thông tin: Xem chi tiết tại đây.