Quy trình hành chính ngoại trú 2021

  • Quy trình hành chính Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng: Xem chi tiết tại đây.

 

  • Quy trình hành chính phòng Kế hoạch tổng hợp: Xem chi tiết tại đây.

 

  • Quy trình hành chính khoa Thận: Xem chi tiết tại đây.

 

  • Quy trình hành chính khoa Nhi: Xem chi tiết tại đây.

 

  • Quy trình hành chính khoa Khám bệnh: Xem chi tiết tại đây.

 

  • Quy trình hành chính khoa Chấn thương chỉnh hình: Xem chi tiết tại đây.

 

  • Quy trình hành chính khoa Cấp cứu: Xem chi tiết tại đây.

 

  • Quy trình hành chính Đơn vị chăm sóc tại nhà: Xem chi tiết tại đây.