Quy trình hành chính nội trú 2021

  • Quy trình hành chính phòng Quản lý chất lượng: Xem chi tiết tại đây.

 

  • Quy trình hành chính phòng Kế hoạch tổng hợp: Xem chi tiết tại đây.

 

  • Quy trình hành chính khoa Ung bướu: Xem chi tiết tại đây.

 

  • Quy trình hành chính khoa Sản: Xem chi tiết tại đây.

 

  • Quy trình hành chính khoa Gây mê hồi sức: Xem chi tiết tại đây.

 

  • Quy trình hành chính khoa Dinh dưỡng: Xem chi tiết tại đây.