Chức năng nhiệm vụ

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí pháp lý

Bệnh viện quận Thủ Đức là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Bệnh viện quận Thủ Đức chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế và chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc đặt tại: Số 29, đường Phú Châu, Khu phố 5, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên lạc: 08.38963194

Đường dây nóng: 19009095 – 0966331010

Email: bv.thuduc@tphcm.gov.vn

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 2. Chức năng

Bệnh viện Quận Thủ Đức có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nhiệm vụ 

1. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu. 

2. Phối hợp thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật. 

3. Phối hợp thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân. 

4. Phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích. 

5. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định. 

6. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn. 

7. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế phường. 

8. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho các đối tượng theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. 

9. Thực hiện cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế tiêu hao phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật. 

10. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương. 

11. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện theo quy định của pháp luật. 

12. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan. 

13. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật. 

14. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.      

15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao và theo quy định của pháp luật.   

Điều 4. Quyền hạn của bệnh viện

1. Bệnh viện được thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo phân cấp của Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Sở Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động; 

2. Bệnh viện được hưởng các chính sách ưu đãi khi thực hiện các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và đào tạo cán bộ y tế theo quy định của pháp luật; 

3. Được ký kết các hợp đồng liên doanh, liên kết, hợp tác với các đơn vị, tổ chức, các chuyên gia trong và ngoài nước trên cơ sở các quy định của pháp luật để phục vụ có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

Điều 5. Lãnh đạo bệnh viện và người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện

1. Bệnh viện có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc là người đứng đầu Bệnh viện quận Thủ Đức, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng và các công việc khác khi được phân công hoặc ủy quyền. 

3. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Bệnh viện quận Thủ Đức. 

4. Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức được thực hiện theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức thực hiện theo quy định của pháp luật. 

5. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện phải được Giám đốc Bệnh viện phân công bằng văn bản, trừ trường hợp Giám đốc Bệnh viện là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện.  

Điều 6. Các Hội đồng trong bệnh viện  

1. Bệnh viện quận Thủ Đức được phép thành lập các Hội đồng để phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn theo quy định của pháp luật. Các Hội đồng trong bệnh viện, gồm: 

a) Hội đồng quản lý chất lượng; 

b) Hội đồng khoa học và công nghệ; 

c) Hội đồng thuốc và điều trị; 

d) Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học; 

e) Hội đồng thi đua khen thưởng; 

g) Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn; 

h) Hội đồng điều dưỡng. 

2. Khi cần thiết theo yêu cầu công tác, bệnh viện có thể thành lập các hội đồng khác cho phù hợp với tình hình thực tế. Hoạt động của các hội đồng được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.   

Điều 7. Các phòng chức năng, các khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các phòng khám đa khoa được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại Bệnh viện quận Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức thành Bệnh viện quận Thủ Đức trực thuộc Sở Y tế; Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện; các văn bản pháp luật ban hành từ cơ quan quản lý về việc hướng dẫn thành lập, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng tại bệnh viện, bao gồm các khoa, phòng như sau: 

1. Các Phòng chức năng:

1.1. Phòng Tổ chức cán bộ;

1.2. Phòng Hành chính quản trị; 

1.3. Phòng Kế hoạch tổng hợp;

1.4. Phòng Điều dưỡng; 

1.5. Phòng Tài chính Kế toán;

1.6. Phòng Quản lý chất lượng; 

1.7. Phòng Công nghệ thông tin; 

1.8. Phòng Vật tư – Trang thiết bị y tế; 

1.9. Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến.

1.10. Phòng Công tác xã hội.

2. Các Khoa lâm sàng:

2.1. Khoa Nội tổng hợp;

2.2. Khoa Nhi;

2.3. Khoa Nội tiết;

2.4. Khoa Nội Thần kinh;

2.5. Khoa Cơ xương khớp;

2.6. Khoa Da liễu;

2.7. Khoa Y học cổ truyền; 

2.8. Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng;

2.9. Khoa Truyền nhiễm;

2.10. Khoa Điều trị dịch vụ theo yêu cầu;

2.11. Khoa Khám bệnh;

2.12. Khoa Cấp cứu;

2.13. Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc;

2.14. Khoa Nội thận – Thận nhân tạo;

2.15. Khoa Gây mê hồi sức;

2.16. Khoa Ngoại tổng hợp;

2.17. Khoa Sản;

2.18. Khoa Ung Bướu;

2.19. Khoa Tiết niệu – Nam khoa;

2.20. Khoa Ngoại thần kinh;

2.21. Khoa Chấn thương chỉnh hình;

2.22. Khoa Phẫu thuật – Tạo hình thẩm mỹ;

2.23. Khoa Nội Tim mạch – Lão học;

2.24. Khoa Ngoại Lồng ngực mạch máu;

2.25. Khoa Hồi sức tim mạch;

2.26. Khoa Tim mạch can thiệp;

2.27. Khoa Mắt;

2.28. Khoa Tai Mũi Họng;

2.29. Khoa Răng Hàm Mặt;

2.30. Khoa Tâm thể;

2.31. Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế.

3. Các Khoa cận lâm sàng:

  1.  Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;
  2.  Khoa Dược;
  3.  Khoa Bào chế dược;
  4.  Khoa Huyết học truyền máu;
  5.  Khoa Hóa sinh;
  6.  Khoa Vi sinh;
  7.  Khoa Chẩn đoán hình ảnh;
  8.  Khoa Giải phẫu bệnh;
  9.  Khoa Thăm dò chức năng.

4. Các phòng khám đa khoa:

4.1. Phòng khám đa khoa vệ tinh đặt tại Trạm Y tế phường Bình Chiểu;

4.2. Phòng khám đa khoa vệ tinh đặt tại Trạm Y tế phường Hiệp Bình Chánh;

4.3. Phòng khám đa khoa Linh Tây; 

4.4. Phòng khám đa khoa Linh Xuân;

4.5. Phòng khám đa khoa Linh Trung 1.

Khi cần thiết theo yêu cầu công tác, Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức có thể đề nghị với Giám đốc Sở Y tế thành lập, sáp nhập hoặc điều chỉnh các khoa, phòng chuyên môn và các phòng khám đa khoa cho phù hợp với tình hình thực tế. 

4. Việc bổ nhiệm Trưởng khoa, Trưởng phòng; Phó Trưởng khoa, Phó Trưởng phòng trực thuộc Bệnh viện quận Thủ Đức do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm hoặc phân cấp bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.  

Điều 8. Số lượng người làm việc và định mức giường bệnh

1. Số lượng người làm việc của Bệnh viện quận Thủ Đức được xác định trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số lượng người làm việc của sự nghiệp y tế được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Y tế hàng năm.  

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Bệnh viện quận Thủ Đức xây dựng kế hoạch biên chế viên chức hoặc số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Số lượng giường bệnh được thực hiện theo chỉ tiêu của Sở Y tế giao hàng năm.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM LÃNH ĐẠO, QUAN HỆ CÔNG TÁC,

NGUỒN TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Điều 9. Trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện  

1. Trách nhiệm của Giám đốc Bệnh viện: 

– Phụ trách, điều hành toàn bộ các hoạt động của bệnh viện và phụ trách những công tác trọng tâm của bệnh viện. 

– Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Sở Y tế xây dựng Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của đơn vị và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế đó. 

– Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bệnh viện và các công việc được Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm giải trình khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của mình. 

– Báo cáo Sở Y tế về tổ chức, hoạt động của đơn vị; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị – xã hội thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức để giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và những vấn đề liên quan đến thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn.

2. Trách nhiệm của các Phó Giám đốc Bệnh viện:

– Các Phó Giám đốc Bệnh viện phụ trách những lĩnh vực công tác được Giám đốc Bệnh viện phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh. 

– Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực phụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Giám đốc khác, Phó Giám đốc chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Giám đốc quyết định các vấn đề chưa nhất trí với Phó Giám đốc khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.     

Điều 10. Mối quan hệ công tác 

1. Bệnh viện quận Thủ Đức chịu sự quản lý toàn diện về tổ chức, hoạt động, nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất của Sở Y tế và chịu sự quản lý nhà nước về công tác y tế của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức. 

2. Bệnh viện quận Thủ Đức chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phòng chức năng thuộc Sở Y tế và các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến trên trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn có liên quan. 

3. Bệnh viện quận Thủ Đức có mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị – xã hội thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để Ủy ban nhân dân các phường thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về công tác y tế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện quận Thủ Đức.  

Trường hợp chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Giám đốc các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế và Trưởng các cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị – xã hội thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức chủ động tập hợp các ý kiến và trình Ban Giám đốc Sở Y tế xem xét, quyết định.  

Điều 11. Nguồn tài chính

Kinh phí hoạt động của Bệnh viện quận Thủ Đức được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, gồm: 

1. Kinh phí từ chương trình mục tiêu y tế quốc gia.

2. Kinh phí từ viện phí, bảo hiểm y tế,…

3. Kinh phí từ dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật.

4. Viện trợ và đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế khác và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

5. Nguồn thu từ chương trình hợp tác, liên kết với bên ngoài trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Bệnh viện quận Thủ Đức thực hiện chế độ thông tin và báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định và chỉ đạo của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức và các đơn vị chuyên môn tuyến thành phố theo chỉ đạo tuyến. 

Thông tin, báo cáo phải đầy đủ, thiết thực, kịp thời, đúng thời gian quy định nhằm phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, điều hành của bệnh viện.  

2. Trưởng các phòng, khoa chuyên môn và cán bộ, viên chức thuộc bệnh viện được phân công báo cáo phải chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, số liệu đảm bảo chính xác, thông tin phải đầy đủ, nhận xét, đánh giá phải trung thực, khách quan, tiến độ báo cáo phải kịp thời, đúng thời gian quy định theo yêu cầu của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức và các đơn vị chuyên môn tuyến thành phố theo chỉ đạo tuyến.  

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Căn cứ Quy chế này, Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình công tác, các mặt hoạt động, phối hợp công tác thuộc phạm vi, thẩm quyền của đơn vị, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.  

Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức chịu trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc của bệnh viện; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, khoa chuyên môn và các đơn vị trực thuộc bệnh viện; tổ chức, sắp xếp các khoa, phòng trực thuộc, bố trí viên chức phù hợp với yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo phát huy hiệu lực và hiệu quả, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn. 

Điều 14. Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần thiết, Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức đề xuất, kiến nghị Giám đốc Sở Y tế xem xét, quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế này cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của thành phố và quy định của pháp luật hiện hành./.