HỘI ĐỒNG ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN HỌP ĐỊNH KỲ THÁNG 10/2022

Ngày 25/10/2022, Hội đồng Điều dưỡng Bệnh viện thành phố Thủ Đức tổ chức họp định kỳ do BSCKII Nguyễn Thị Ngọc, Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Điều dưỡng Bệnh viện làm chủ trì, với sự tham gia của các thành viên Hội đồng Điều dưỡng, Điều dưỡng Trưởng, Kỹ thuật viên Trưởng các Khoa/Đơn vị trực thuộc bệnh viện.
Tại buổi họp, Hội đồng Điều dưỡng Bệnh viện đã thông qua các nội dung như: Thẩm định tài liệu chuyên môn điều dưỡng gồm 18 quy trình kỹ thuật, 04 quy trình chăm sóc, 03 tài liệu tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh; Thảo luận một số định hướng phát triển điều dưỡng tại bệnh viện giai đoạn 2022 – 2030. Bên cạnh đó, các Ủy viên Hội đồng thảo luận một số vấn đề liên quan đến điều dưỡng và chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện.
Được biết, ngày 20/10/2022 Bệnh viện đã ban hành quyết định kiện toàn Hội đồng Điều dưỡng với 15 thành viên; BSCKII Nguyễn Thị Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện là Chủ tịch Hội đồng; ThS Nguyễn Thị Xuân Thảo, Trưởng phòng Điều dưỡng là Phó Chủ tịch Hội đồng Thường trực; ThS Hoàng Lê Phương Anh, Phó Trưởng phòng Điều dưỡng là Phó Chủ tịch Hội đồng.
Theo đó, Hội đồng Điều dưỡng Bệnh viện có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về chiến lược, định hướng, kế hoạch phát triển hoạt động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trong công tác chăm sóc hàng năm và định kỳ; Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện trong việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các quy định, hướng dẫn, quy trình chuyên môn kỹ thuật, tài liệu chuyên môn cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trợ giúp chăm sóc phù hợp với sự phát triển chung của bệnh viện, của từng chuyên khoa; Xây dựng các quy chế hoạt động, phân công phối hợp giữa các thành viên trong hội đồng.