Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội về thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa ứng, phó với bạo lực trên cơ sở giới, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 được triển khai trên phạm vị toàn quốc với chủ đề ““Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới” để thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chăn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới kêu gọi mỗi cá nhân, đặc biệt là nam giới nâng cao nhận thức và chuyển biến mạnh mẽ trong hành động để bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, bảo vệ hạnh phúc của chính mình; đồng thời, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững.