Hội nghị trực tuyến quán triệt chuyên đề:” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024

Chiều ngày 18/01, Đảng ủy bệnh viện thành phố (TP) Thủ Đức tổ chức cho toàn thể cán bộ đảng viên trực thuộc Đảng bộ bệnh viện tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Trí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện; Nguyễn Thị Cẩm Vân, Phó Bí thư Đảng ủy; Đảng ủy viên; Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên; cán bộ chủ chốt; Cấp ủy các chi bộ trực thuộc.
Qua hội nghị Đảng ủy tiếp tục chủ động quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên và người lao động nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chủ đề toàn khóa, cụ thể hóa thành chuyên đề năm 2024 nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, phát triển đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết đại hội Đảng bộ bệnh viện TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy, thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công cuộc đổi mới, phát triển TP.HCM và cả nước. Thực hiện tốt chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình” là nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và phát triển toàn diện TP.HCM theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 98/2030/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Thành phố phát huy ý thức, trách nhiệm, tâm huyết, tinh thần cống hiến, phát huy dân chủ, thu hút, trọng dụng, sử dụng hiệu quả, sức mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao… góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.