Lưu trữ Danh mục: Thư mục sách

Giải phẩu

[Netter Basic Science] Frank H. Netter – Atlas of Human Anatomy (2018, Elsevier): Đọc tại [...]

Hóa sinh

Bia PCR: Đọc tại đây.   Giáo trình hóa sinh – DH Huế: Đọc tại [...]

Nội khoa

Bài giảng hệ nội: Đọc tại đây.   Bài giảng hệ nội tập 3- Điểu [...]

Sản khoa

Bài giảng sản phụ khoa_tập 1: Đọc tại đây.   Những vấn đề trong sản [...]

Y học cổ truyền

Nội khoa Y học cổ truyền: Đọc tại đây.   Nhi khoa Y học cổ [...]