Lưu trữ Danh mục: Thông tin nội bộ

Quy trình hành chính khối hậu cần lâm sàng 2021

Quy trình hành chính khoa Thăm dò chức năng: Xem chi tiết tại đây.   [...]

Quy trình hành chính khối hậu cần 2021

Quy trình hành chính phòng Vật tư trang thiết bị: Xem chi tiết tại đây. [...]

Quy trình hành chính khối phòng ban 2021

Quy trình hành chính phòng Tài chính kế toán: Xem chi tiết tại đây.   [...]

Quy trình hành chính ngoại trú 2021

Quy trình hành chính Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng: Xem chi [...]

Quy trình hành chính nội trú 2021

Quy trình hành chính phòng Quản lý chất lượng: Xem chi tiết tại đây.   [...]